ALGEMENE VOORWAARDEN, LESOVEREENKOMST

RIJSCHOOL EDDIE SNEEK

 

Artikel 1.1  Algemeen

a. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie B en/of praktijkexamens en de rechten en plichten van de leerling, verder te noemen “de leerling” en de rijschoolonderneming en instructeur verder te noemen “de rijschool”;

  1. Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen;
  2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden;
  3. Indien de rijschool niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de rijschool in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen;
  4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de rijschool niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegenover een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 1.2 Omschrijving

a. Met de leerling wordt bedoeld: de particulier die van de rijschool rijonderricht krijgt;
b. Met de rijschool wordt bedoeld: de rijschoolonderneming en eigenaar waarvan de gegevens aan de voorzijde van de lesovereenkomst zijn ingevuld die rijonderricht aan de leerling verzorgt.

Artikel 2 Rijopleiding

De rijopleiding omvat rijlessen:
a. Gegeven door een WRM bevoegde rijinstructeur;
b. Met een tijdsduur van 60 minuten per rijles;
c. Die volledig zal worden benut voor het geven van rijonderricht;
d. Voor leerlingen die bevoegd zijn om te rijden.

Artikel 3 Verplichtingen van de rijschool

De rijschool is bekend met de algemene voorwaarden en zich bewust van de inhoud van de lesovereenkomst en zorgt ervoor dat:
a. Dat er een WA verzekering is afgesloten;
b. De leerling een leskaart ontvangt met de daarop aangegeven geplande rijlessen;
c. De vorderingen van de leerlingen op een instructiekaart worden bijgehouden;
d. De leerling zo goed mogelijk opgeleid wordt voor het praktijkexamen.

Artikel 4 Verplichtingen leerling

De leerling is bekend met de algemene voorwaarden en zich bewust van de inhoud van de lesovereenkomst en dient:
a. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en locatie voor de geplande rijlessen. Bij het niet komen opdagen zal de instructeur gedurende 10 minuten wachten. Mocht de leerling niet komen opdagen is de instructeur vrij om te gaan waarbij de lesprijs doorberekend wordt;
b. Bij niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afmelding, de volledige lessen te voldoen;
c. Verhindering van de afgesproken rijles minimaal 48 uur van tevoren aan de rijschool te worden gemeld (weekend- en feestdagen vallen buiten de 48 uur);
d. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles niet binnen 48 uur voor het overeengekomen tijdstip door hem/haar wordt afgezegd;
e. Alle aanwijzingen van de rijschool tijdens de rijlessen op te volgen;
f. Voor de aanvraag van het praktijkexamen: theoriecertificaat en gezondheidsverklaring te overleggen aan de rijschool;
g. Er zorg voor te dragen dat alle gegevens, waarvan de rijschool aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de leerling redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de rijschool worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de rijschool zijn verstrekt, heeft de rijschool het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de leerling in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de leerling de gegevens aan de rijschool ter beschikking heeft gesteld. De rijschool is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook;
h. Er zorg voor te dragen dat hij/zij zich tijdens alle lessen en examens kan identificeren;
i. De lesprijs niet te voldoen als de leerling plotseling ernstig ziek of gewond is geworden binnen de 48 uur. Sportblessures of andere zaken waarbij er verwacht kan worden dat er letsel o.i.d. optreedt vallen buiten deze vrijstelling.

Artikel 5 Betaling

a. De leerling is verplicht het overeengekomen bedrag vóór de aanvang van de eerste les te voldoen;
b. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de overeenkomst de lesprijs zonder opgave van reden te verhogen (geldt niet voor de al gedane betalingen);
c. Indien de rijschool met de leerling een vaste prijs overeenkomt, dan is de rijschool niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de afgesproken prijs zonder dat de leerling in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
d. De leerling is in gebreke wanneer de betaling niet aan de rijschool is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is;
e. Indien de leerling na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal het bedrag verhoogd worden met de wettelijke incassokosten;
f. Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en/of het reserveren van examens met onmiddellijke ingang te doen staken;
g. De betaling moet in zijn geheel voldaan zijn voor aanvang van het examen. Bij niet tijdige betaling wordt het examen niet afgenomen en zijn alle kosten voor de leerling. Dit geldt zowel voor het reeds aangevraagde examen als het nieuw aan te vragen examen.
h. Bij het uitblijven van de betaling zal het te incasseren bedrag geïnd worden door een incassobureau en/of deurwaarder. Alle bijkomende kosten zijn voor rekening van de leerling. De bijkomende kosten zijn 15% van het openstaande bedrag met een minimum van €40. Daarnaast wordt de factuur verhoogd met 1,5% rente per aangebroken maand.

Artikel 6 Beëindiging rijopleiding

a. De rijopleiding kan door de leerling schriftelijk worden beëindigd. Betaalde bedragen worden nimmer gerestitueerd. In geval van medische oorzaken van de leerling kan de rijopleiding onder overlegging van een doktersverklaring voor een duur van maximaal 6 maanden worden opgeschort. Daarna vervalt het recht op verdere voortzetting van de rijopleiding;
b. De rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit en voortzetting negatief beïnvloed. De rijschool is in dat geval verplicht niet gebruikte rijlessen en (her)examens aan de leerling terug te betalen minus administratie en eventuele andere aanvullende kosten;
c. Indien de rijschool tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan;
d. Indien de ontbinding aan de leerling toerekenbaar is, is de rijschool gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan;
e. Indien de leerling zijn, uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is de rijschool gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de leerling, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht;
f. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de leerling, van schuldsanering of andere omstandigheid waardoor de leerling niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de rijschool vrij om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de rijschool op de leerling zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar;
g. Indien de leerling een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de geplande uren voor de uitvoering van de overeenkomst integraal aan de leerling in rekening worden gebracht.
h. Het recht op voortzetting van de rijopleiding vervalt na twee maanden als de leerling geen nieuwe afspraak heeft gemaakt. Betaalde bedragen worden nimmer gerestitueerd.
i. Bij ontbinding van het contract wordt er €50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Indien de rijschool aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
a. De rijschool is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat de rijschool is uitgegaan van door of namens de leerling verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
b. Indien de rijschool aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de rijschool beperkt tot maximaal twee maal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
c. De aansprakelijkheid van de rijschool is in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval;
d. De rijschool is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade;
e. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de rijschool aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de rijschool toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de leerling aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De rijschool is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en soortgelijke gevolgen;
f. De rijschool is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de leerling door het gebruik van alcohol, verdovende middelen, geneesmiddelen of andere middelen en/of zaken die de rijvaardigheid (mogelijk) kunnen beïnvloeden;
g. De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere (financiële) consequenties, indien de leerling onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

Artikel 8 Vrijwaring

De leerling vrijwaart de rijschool voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de rijschool toerekenbaar is. Indien de rijschool uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de leerling gehouden de rijschool zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de leerling in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de rijschool, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de rijschool en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de leerling.

Artikel 9 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

a. De door de rijschool te leveren zaken en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de leerling zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De rijschool kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken en/of diensten of uit te voeren werkzaamheden;
b. Indien de leerling tijdig (binnen 14 dagen) schriftelijk reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De leerling blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de zaken en/of diensten waartoe hij de rijschool opdracht gegeven heeft.

Artikel 10 Geschillen

a. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de rijschool partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
b. De rechter in de regio van de rijschool is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de rijschool het recht het geschil voor te leggen aan de volgens wet bevoegde rechter;
c. Bij geschillen zal eerst met de desbetreffende instructeur naar een oplossing worden gezocht. Mocht dit niet lukken dan zal de rijschoolhouder (Eigenaar van Rijschool Eddie Sneek) bemiddelen tussen de partijen. Als dit niet tot een oplossing leidt is eventueel de weg open tot de rechter.
d. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11 Diversen

a. Tijdens de lessen kunnen video opnames worden gemaakt welke voor lesdoeleinden gebruikt worden. De video’s worden automatisch overschreven tenzij de leerling delen hiervan (op verzoek) mee naar huis wil nemen. De leerling moet zelf een USB-stick meenemen.
b. De rijschool is te allen tijde gerechtigd om de algemene voorwaarden aan te passen.
c. Kijk op www.rijschooleddiesneek.nl voor de privacy verklaring

 

 

 

× Kan ik je helpen?